Berlin Marathon

เบอร์ลิน มาราธอน 2022

Berlin Marathon 2022

Race : Marathon

Country : Germany

Date : 25 September 2022

Price 34,000 THB


รายละเอียด ( Info )

– ราคา 34,000 บาท ( Price 34,000 THB )

– บิบ ( BIB )

– โรงแรม ( Hotel )

หมายเหตุ   ***จะไม่มีตั่วเครื่องบิน และ วีซ่า กรุณาให้นักวิ่งทำเอง***

*** ไม่สามารถเปลื่ยนชื่อได้ , ไม่สามารถขอ refund ได้ , ไม่สามารถย้ายไปปีหน้า***

การเดินทาง ( how to travel )

– จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ( I will inform you again )

ประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง ( รวมอยู่ในแพ็คเกจ )

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงินจำกัดความรับผิดชอบ 1,000,000 บาท/คน

2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินจำกัดความรับผิดชอบ 500,000 บาท/คน

3. ความคุ้มครองผลการะทบ จากการก่อการร้าย 30,000 บาท/คน

4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท/คน

5. ค่าชดเชยรายได้รายวันในกรณีเข้ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในและต่างประเทศ ต่อวัน ละ 1,000.- บาทไม่เกิน 30วัน

6. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลำเนา ( กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ) 100,000 บาท/คน

7. ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษากรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 100,000 บาท/คนติดต่อเลย!